Ιστορία

Το διδακτήριο χτίστηκε με δαπάνη του Δημοσίου το έτος 1987. Τα σχολικά έτη 1987-1988 και 1988-1989 λειτούργησε ως παράρτημα του 15ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων.

Από το σχολικό έτος 1989-1990 άρχισε να λειτουργεί ως ανεξάρτητη σχολική μονάδα με την επωνυμία 20ο 6/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων.

Σήμερα λειτουργεί με έξι τμήματα και έχει περίπου 116 μαθητές.